1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rauman Seudun Työnhakijat ry. ja kotipaikka Rauman kaupunki sekä toiminta-alueena Rauman kaupunki ja ympäristökuntineen.

Yhdistys voi liittyä muiden yhdistysten ja järjestöjen jäseneksi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa asemansa parantamiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää työttömien iltama- ja informaatiotilaisuuksia, harrastus-, virkistys-, opinto-, urheilu- ja raittiustoimintaa. Yhdistys työllistää erilaisin tukitoimin ja omin varoin heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä ja tarjoaa väylän kuntoutua avoimille työmarkkinoille. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, sekä harjoittaa asianomaisen luvan hankittuaan kahvila- ja ruokalatoimintaa, mattojen ja ryijyjen kudontaa, vaatteiden korjauspalvelua ja pienimuotoisia ompelutöitä sekä kirpputori- ja kierrätystoimintaa tarkoitusta varten hankkimissaan tiloissa.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt ja nuorisojäseneksi 15 – 17 -vuotias työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen. Työttömäksi näissä säännöissä katsotaan työttömät työnhakijat, lomautetut, työttömyyskorvausta saavat lyhennettyä työaikaa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat, työllisyysvaroin määräajaksi työllistetyt ja työttömyyseläkeläiset. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö ja rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle (varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet, kannatusjäsenet henkilöt ja yhteisöt) jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Esteellisyys

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka kutsutaan kokoukseen tarvittaessa. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut 6 jäsentä, joista 3 on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä moitteettomia henkilöitä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen erikseen oikeuttama henkilö(t), aina kaksi yhdessä.

8 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus myös nuorisojäsenillä sekä kannatusjäseninä olevien yhteisöjen edustajilla, yksi (1) edustaja kustakin yhteisöjäsenestä ja kannatusjäseninä olevilla henkilöillä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostitse tai julkaisemalla sanomalehdissä.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenteri vuodelle
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet vuosittain erovuoroisten tilalle
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Scroll to Top